Disclaimer


Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van de site Utopianieuws.nl. Door de webpagina(‘s) te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Utopianieuws.nl besteedt grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Utopianieuws.nl geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Utopianieuws.nl  accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Utopianieuws.nl  worden gewijzigd of verwijderd.

Elke tekst, foto of afbeelding die door een derde op deze website wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van Utopianieuws.nl . Dit geldt tevens voor tekst, afbeeldingen en video die via Utopianieuws.nl worden weergegeven, maar waarvan de inhoud op een site buiten het beheer van Utopianieuws.nl is opgeslagen. Utopianieuws.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie/foto’s/afbeeldingen welke op deze website beschikbaar word(t/en) gesteld.

Indien u van mening bent dat content die op de website Utopianieuws.nl is geplaatst, of die via Utopianieuws.nl wordt getoond, gelinkt of anderszins gefaciliteerd wordt in haar openbaarmaking, inbreuk maakt op uw rechten of rechten van derden dan  kunt u dit aan Utopianieuws.nl kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@utopianieuws.nl met daarin de informatie die benodigd is om de klachtenprocedure in werking stellen.

In deze e-mail dient u de volgende informatie te vermelden:

  1. een nauwkeurige beschrijving van de content die volgens u inbreukmakend is alsmede de vindplaats van deze inbreukmakende content;
  2. een nauwkeurigere beschrijving van de reden waarom content inbreukmakend is;
  3. bewijs dat content inbreukmakend is;
  4. contactgegevens die Utopianieuws.nl in staat stelt contact met u op te nemen (naam, adres telefoonnummer en emailadres).

U garandeert dat bovenstaande informatie juist en volledig is en dat u uw klacht te goeder trouw heeft ingediend. Schade die ontstaat door misbruik van de klachtenprocedure zal op u worden verhaald. U vrijwaart Utopianieuws.nl nadrukkelijk voor alle schade en kosten die het gevolg is van eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van uw klacht. Klachten die niet alle informatie bevatten zoals hierboven weergegeven, zullen niet in behandeling worden genomen.

Indien uw klacht volgens Utopianieuws.nl voldoet aan bovenstaande vereisten, zal Utopianieuws.nl de desbetreffende content voorlopig verwijderen. U zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld.

Utopianieuws.nl zal de gegrondheid van de klacht beoordelen aan de hand van de het door u aangedragen bewijsmateriaal. Na beoordeling van uw klacht beslist Utopianieuws.nl of zij de content definitief verwijderd zal laten of weer terug op de website zal plaatsen. U wordt van het besluit van Utopianieuws.nl per e-mail op de hoogte gebracht.

Utopianieuws.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het plaatsen van inbreukmakende content op de website van utopianieuws.nl Het voorlopig verwijderen van content, kan niet worden gezien als een erkenning van het inbreukmakende karakter van de desbetreffende content.